MTÜ Eesti Metsaühistu erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Lugupeetud MTÜ Eesti Metsaühistu liikmed
 
Teatame, et MTÜ Eesti Metsaühistu juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku ühingu liikmete nõudel ja kooskõlas Põhikirja punktiga 4.11, mille kohaselt peab juhatus üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest. 01.10.2016 seisuga on ühingul kokku 322 liiget, millest tulenevalt on 32 liikmel õigus nõuda üldkoosoleku kokkukutsumist.
 

Üldkoosolek toimub 18. oktoobril 2016. aastal algusega kell 18.00  Toompuiestee 10, Tallinn (Eesti Puuetega Inimeste Koda).

 
Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse valimine, revisjonikomisjoni valimine, põhikirja muutmine, 2015. aasta aastaaruande kinnitamine või kinnitamise edasilükkamise otsustamine, Eesti Metsaühistu liikme Peep Põntsoni poolt iseendaga või endaga seotud ettevõtetega sõlmitud rahaliste lepingute heakskiitmine või tühiseks tunnistamine ning audiitorkontrolli läbiviimise otsustamine.
 
Kuivõrd kohtuotsusega on tuvastatud 01.05.2015. a üldkoosoleku otsuse tühisus, mis tähendab, et otsus on tühine selle vastuvõtmisest alates ning selline otsus ei too kaasa õiguslikke tagajärgi. Sellest tulenevalt on tühine ka juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
 
Üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1.      Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2.      Juhatuse tagasikutsumine ja uue juhatuse erakorralised valimised

Tagasikutsumise põhjus:

01.08.2014. a MTÜ Eesti Metsaühistu revisjonikomisjoni aktist ilmneb, et juhatuse liige Peep Põntson on Eesti Metsaühistu pangakontolt sularahas välja võtnud kokku 12 100 eurot. Käesolevaks ajaks on Peep Põntson osaliselt eelviidatud summa tagastanud, ent tagastamata on veel 6585 eurot. Sellega seoses on 21.09.2015. a Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri poolt alustatud kriminaalmenetlust Karistusseadustiku § 201 lg 1 järgi omastamise kahtluses. Sellest tulenevalt on põhjendatud kahtlus, et Peep Põntsoni edasine tegevus juhatuse liikmena võib kahjustada ühingu huve ning tekitada ühingule täiendavalt varalist kahju. Lisaks on Peep Põntson teinud tehinguid MTÜ Eesti Metsaühistu ja enesega seotud ühingute vahel, millega on kaasnenud MTÜ-le Eesti Metsaühistu olulised kohustused. Peep Põntsonil ei olnud õigust selliseid lepinguid sõlmida, kuivõrd talle ei ole antud õigust tehingute tegemiseks enda või endaga seotud äriühingutega. Seega oleks selliste tehingute tegemiseks olnud vajalik üldkoosoleku nõusolek.
 
3.      Ühistu revisjonikomisjoni valimine ja revisjonikomisjoni tegevust puudutavad küsimused.
Kuivõrd kohtuotsusega on tuvastatud 01.05.2015. a toimunud üldkoosoleku päevakorra punktide tühisus (sh punkt nr 4, mille alusel valiti ühingule revisjonikomisjon kolmeliikmelises koosseisus – Margus Välling, Randam Feldberg ja Peeter Prass), ning eelmise revisjonikomisjoni volitused on lõppenud, on vajalik majandusaasta aruande kinnitamise eesmärgil valida revisjonikomisjon, kes esitaks revisjoni arvamuse ühistu majandustegevuse suhtes.
 
4.      MTÜ Eesti Metsaühistu põhikirja võimalikud muudatused
Ettepanek põhikirja muutmiseks:
Põhjusel, et ühistu liikmesus on viimaste aastate jooksul märimisväärselt kasvanud, tekib olukord, kus üldkoosoleku kokkukutsumise teate kättetoimetamine võib osutuda aeganõudvaks. Lähtudes analoogia korras aktsiaseltside suhtes kehtivast Äriseadustiku regulatsioonist üldkoosoleku kokkukutsumise kohta, tuleks sarnaselt  ÄS § 294 lg-le 1, näha põhikirjas ette võimalus teate avaldamiseks üleriigilise levikuga ajalehes ja täiendavalt nt ühistu kodulehel. Ka kehtiv Põhikiri ei näe ette kohustust kõiki liikmeid ühistu üldkoosolekust isiklikult teavitada, ent selguse huvides on mõistlik põhikirjaga määrata koht (teatud ajaleht, Metsaühistu kohtuleht või mõlemad), kus teade avaldatakse.
Juhatuse liikme Rünno Viiri ettepanek oleks täiendada Põhikirja punkti 4.9 järgmiselt: “Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos päevakorraga saadetakse liikmele liitumisavalduses ettenähtud e-postiaadressil ning avaldatakse MTÜ Eesti Metsaühistu kodulehe aadressil www.eestimetsaühistu.ee. Lisaks avaldatakse teade koosoleku toimumise aja ja koha kohta üleriigilise levikuga ajalehes hiljemalt 15 päeva enne koosoleku toimumist. Üleriigilise levikuga ajalehes avaldatud teates märgitakse Üldkoosoleku päevakorraga tutvumise võimalus on tagatud ühistu asukohas ja kodulehel.”
Täiendada Põhikirja punkti 6.2 selliselt, et määrata revisjonikomisjoni volituste tähtaeg.Juhatuse liikme Rünno Viiri ettepanek oleks täiendada Põhikirja punkti 6.2 järgmiselt: “Ühingu revisjonikomisjon valitakse kolmeliikmelisena kolmeks aastaks. Revisjonikomisjoni liikmed valivad endi hulgast komisjoni esimehe.”

5.      2015. aasta aastaaruannete kinnitamine või kinnitamise edasilükkamise otsustamine
 
6.      Eesti Metsaühistu juhatuse liikme Peep Põntsoni poolt iseendaga või endaga seotud ettevõtetega sõlmitud rahaliste lepingute heakskiitmine või tühiseks tunnistamine
Selgituseks:
Vastavalt MTÜS § 19 lg 1 p-le 4 ja Põhikirja p-le 4.3 kuulub üldkoosoleku pädevusse juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine. Käesoleval juhul on juhatuse liige Peep Põntson sõlminud lepinguid ühingutega, mille juhatuse liikmeks on ainuisikuliselt Peep Põntson. Peep Põntsoniga ei ole eelnevalt sõlmitud lepingut või antud volitust selliste tehingute tegemiseks, seega on juhatuse liikmega või temaga seotud ettevõttega tehingu tegemiseks vajalik üldkoosoleku nõusolek. Antud juhul üldkoosolek selliste tehingute tegemiseks nõusolekut andnud ei ole.
 
7.      Peep Põntsoni tegevus Eesti Metsaühistu juhatuse liikmena.
 
8.      Juhatuse liikme Peep Põntsoni kohustamine tagastama tema valduses oleva MTÜ Eesti Metsaühistu vara ja dokumentatsiooni, mille ta on saanud seoses juhatuse liikme kohustuste täitmisega.
 
9.      Audiitorkontrolli korraldamise otsustamine
 
10.  Vastamine ühistu liikmete järelepärimistele
 
11.  MTÜ Eesti Metsaühistu nimel kahju hüvitamise nõude esitamise otsustamine juhatuse liikme Peep Põntsoni vastu
 
 
Juhul kui Teil ei ole võimalik üldkoosolekust isiklikult osa võtta, siis on võimalik volitada osalema enda eest teisi ühistu liikmeid (volitus on käesoleva teate juurde lisatud).
 
Selgitamaks kohtuotsust tsiviilasjas nr 2-15-11531 (Kohtuotsus.doc ),  millega tuvastati 01.05.2015. a üldkoosoleku otsuse tühisus:
 
Peep Põntson esitas 03.08.2015. a MTÜ Eesti Metsaühistu vastu hagiavalduse 01.05.2015. a toimunud üldkoosolekul vastuvõetud otsuse tühisuse tuvastamiseks või kehtetuks tunnistamiseks.
Peep Põntson viitab tühisuse alusena sellele, et Metsaühistu juhatus ei ole kokku tulnud ja otsustanud üldkoosoleku kokkukutsumist liikmete nõudel juhatuse koosolekul. Antud väitega kohus ei nõustunud ning seda põhjusel, et Põhikirjast tulenevalt on igal juhatuse liikmel õigus esindada MTÜ-d Eesti Metsaühistu ning kui üldkoosoleku on kokku kutsunud üks juhatuse liige, siis ei ole kohtu hinnangul rikutud üldkoosoleku kokkukutsumise korda. Sellest tulenevalt on igal juhatuse liikmel õigus üldkoosolek kokku kutsuda.
Esialgses hagiavalduses ei nõudnud hageja Peep Põntson otsuse tühisuse tuvastamist põhjusel, et üldkoosoleku kokkukutumisest ei ole teavitatud kõiki ühistu liikmeid, vaid on sellise väite esitanud menetluse hilisemas staadiumis.
Kohus tuvastaski otsuse tühisuse põhjusel, et üldkoosoleku kokkukutsumisest ei ole teavitatud kõiki MTÜ Metsaühistu liikmeid (ca 70 liiget ühistu 283 liikmest teavitust ei saanud). Seega just sellel põhjusel on 01.05.2015. a üldkoosolekul vastuvõetud otsus tühine.
Vaatamata sellele, et juhatuse liige Rünno Viir tegi endast kõik mõistlikult võimaliku, et teavitada kõiki liikmeid ühistu üldkoosolekust, ei olnud võimalik seda kohtus tõendada. Rünno Viir edastas teate kõikidele liikmetele, kes olid liitumisavalduses esitanud oma e-posti aadressi, samuti olid osad liikmed liitumisavalduses märkinud, et saavad informatsiooni teise liikme kaudu, seega ei olnud otsest teadet üldkoosoleku kokkukutsumise kohta neile edastatud.  
Vältimaks uue üldkoosoleku otsuse tühistamist, edastab juhatuse liige Rünno Viir käesoleva teate kõikidele liikmetele, kes on avaldanud oma e-posti aadressi, e-posti teel ning liikmetele, kellel on märgitud üksnes elu- või asukoht, teate kirja teel. Samuti avaldatakse üldkoosoleku kokkukutsumise teade Metsaühistu kodulehel ja ühes üleriigilise levikuga ajalehes .
 
Lisaks on juhatuse liige Peep Põntson korduvalt ühistu liikmeid eksitanud ning väitnud, et üldkoosolekuga kiirustamine on tingitud sellest, et üldkoosolek majandusaasta aruande kinnitaks, et vabaneda vastutuses vastavalt Põhikirja puntkile 4.17, mille kohaselt vabanevad juhatuse liikmed vastutusest eelmise majandusaasta tulemuste eest peale majandusaasta aruande kinnitamist. Antud säte aga ei välista juhatuse liikme vastutust, kuivõrd Mittetulundusühingute seaduse § 32 lg-st 2 tulenevalt vastutavad juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest üksnes juhul kui ta tõendab, et on oma kohustusi täinud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. Seega juhul kui juhatuse liige on rikkunud hoolsuskohustust (teinud tehinguid, mis ühingut ilmselgelt kahjustavad), siis vastutab ta sõltumata sellest, kas majandusaasta aruanne on kinnitatud või mitte. Seega ei ole Peep Põntsoni’i selline järeldus asjakohane.
  
Lugupidamisega,
Rünno Viir
MTÜ Eesti Metsaühistu juhatuse esimees


18.10.2016 Eesti Metsaühistu üldkoosoleku protokoll:

18.10.2016 Eesti MÜ üldkoosoleku protokoll.pdf

Voog. Tee ise koduleht!