Igal metsaomanikul on õigus saada ühe kalendriaasta jooksul kuni 15 tundi riigi finantseeritud metsanduskonsulendi nõustamist. 

Igal metsaomanikul kes on metsaühistu liige on soovi korral võimalik saada 15 tundi metsanduskonsulendi nõustamist, mille eest tasub riik 100% hinnast. 

Erametsaomanik kes ei ole metsaühistu liige tasub riik 100% esimese kahe nõustamistunni eest. Edasiste nõustamistundide eest tasub sellest 30% kuni 13 tunni täitumiseni.

Metsanduskonsulendi konsultatsiooni hind on 26€ tund.

Konsulendid jagavad metsandusalast nõu ka telefoni teel ja interneti vahendusel. Üle kahe  tunni kestva nõustamise puhul sõlmib konsulent metsaomanikuga individuaalnõustamise lepingu ning pärast nõustamist vormistab konsulent nõuande ka metsaomanikule kirjalikult.

Tavalisemad metsandusalased nõustamisteemad erametsaomanikele on:

1.    Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine.
2.    Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel; 
3.    Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine.
4.    Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA). 
5.    Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks).
6.    Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused.
7.    Noorendike hooldus 
8.    Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus. 
9.    Raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine. 
10.    Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; põllumaade metsastamine. 
11.    Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eekirjaga.
12.    Jne 

Detailsemalt on väljatoodud metsanduskonsulentide  nõustamise teemad siin, millele saab taotleda nõustamistoetust.

Eesti Metsaühistu konsulent on:
Rünno Viir 513 8384rynno.viir@kemo.ee

Teeme koostööd ka mitmete teiste piirkondade konsulentidega.  

Voog. Tee ise koduleht!