Vääriselupaiga kaitseks lepinu sõlmimine

Metsaomanik, kellel on kuni seitsme hektari suuruse pindalaga kaitset vajav ala – vääriselupaik – väljaspool kaitstavat loodusobjekti, kus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemise tõenäosus on suur, saab sõlmida lepingu  SA-ga Erametsakeskus, kes hüvitab metsaomanikule metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahjud ja kulud. Lähteinformatsioonina kasutatakse selle hinna määramisel Riigimetsa Majandamise Keskuse metsamaterjali müügistatistikat ning raiekulu andmeid ja likviidse puidukoguse määramisel metsa takseerimise andmed. Kasutusõiguse tasu maksab SA Erametsakeskus omanikule 20 aasta vältel iga-aastaste võrdsete maksetena. 

Enne, kui metsaomanik hakkab taotlema vääriselupaiga kaitse lepingu sõlmimist, tuleb endale selgeks teha, kas tema omandisse kuuluv vääriselupaik on kantud Metsaregistrisse (metsaressursi arvestuse riikliku registrisse). Seni kui see on tegemata ei saa SA Erametsakeskus metsaomanikuga vääriselupaiga kaitselepingut sõlmida.

Kuidas sõlmida vääriselupaiga kaitselepingut?

Kõigepealt tuleb lepinguhuvilisel metsaomanikul pöörduda  keskkonnaametisse. Seda on võimalik teha aasta ringi – mingeid konkreetseid kuupäevi-tähtaegasid ei ole. 
Keskkonnaamet kontrollib vääriselupaiga olemasolu ja vormistab selle kontrollakti. Siis sõlmitakse vormikohane akt ametkonna ja omaniku vahel. Erametsaomanik  kinnitab allkirjaga, et aktis märgitud andmed on õiged ning et ta on nõus andmete edastamisega SA-le Erametsakeskus ja notarile.
Kinnisasi koormatakse isikliku kasutusõigusega riigi kasuks tähtajaga 20 aastat.

Eesti metsaühistu konsulendid aitavad.

Meie konsulendid aitavad erametsaomanikele selgitada vääriselupaiga lepingu sõlmimisega kaasnevaid kohustusi ning õigusi. Samuti aitame metsaomanikul sõlmida tema soovil vääriselupaiga kaitselepingut ning korraldame kõik selleks vajalike dokumentide vormistamise.

Rohkem infot vääriselupaiga kaitselepingu sõlmimise kohta leiad SA Erametsakeskuse kodulehelt ning keskkonnaministri määrusest nr 2 § 27

Voog. Tee ise koduleht!