Toetuste taotlemise tähtajad 2017. a:

Metsa uuendamise toetus – esimese vooru tähtpäev 14. juuli, teise vooru tähtpäev 1. detsember
Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus – tähtpäev 30. juuni 
Erametsaomanike nõustamise toetus
Metsamaaparandustööde toetus – tähtpäev 1. september
Metsa inventeerimise toetus – tähtpäev 15. detsember
Metsaühistu toetus – tähtpäev 1. august
Natura metsa toetus (toetust saab ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura ala) – hilinenud taotluste esitamine 25. aprillist kuni 19. maini. Toetuse summat vähendatakse 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta.
Metsameede (sh hooldusraie) – 29. mai – 14. juuni

Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid kogu aasta kestel


Metsandustoetuste taotlemine


Toetuste taotlemisel on mitu võimalust:
  • Erametsa omanik esitab taotluse ise SA Erametsakeskusele ka posti või elektroonilisel teel.
  • Erametsa omanik kasutab toetuse taotlemisel metsaühistu konsulendi abi ning koos täidetakse taotlused ja esitatakse SA Erametsakeskusele
  • Eesti Metsaühistu esitab ühistaotluse ühistusse kuuluvate ja toetust soovivate erametsa omanike nimel. Kuna metsaühistute ühistaotlused on riiklikult prioriteetsemad, siis nende rahastamise tõenäosus on kõige kõrgem. 

Eesti Metsaühistu poolt taotletud toetustest on rahastust saanud 2011 ja 2012 aastal:

  • Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeeringutoetus eman kui 20 erametsaomanikule kogusummas 100 146 € 
  • Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetus  37 erametsaomanikule 
  • Metsamaaparandustoetus ligi 20 erametsaomanikule kogusummas ligi 30 000 € koostöös Kesk-Eesti Metsaomanikega
  • Pärandkultuuritoetus kuhu oli kaasatud 5 erametsaomanikku ja kogusumma 12 990 €
  • Natura 2000 metsatoetuse taotlemisel aitas vormistas ligi 50 erametsaomaniku taotlusi 
Email again:


Voog. Tee ise koduleht!