+372 513 8384 rynno@eestimy.ee

Metsandusalane nõustamine

Tavalisemad metsandusalased nõustamisteemad erametsaomanikele on:

1.    Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine.
2.    Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel;
3.    Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine.
4.    Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA).
5.    Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks).
6.    Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused.
7.    Noorendike hooldus
8.    Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus.
9.    Raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes; raieala määramine.
10.    Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine; põllumaade metsastamine.
11.    Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses uue eekirjaga.
12.    Jne

 

Eesti Metsaühistu konsulendid on:

Rünno Viir 513 8384 rynno@eestimy.ee
Jaan Velström 509 8522 jaan@metsatark.ee

 


 

Detailsemalt metsanduskonsulentide nõustamise teemad, millele saab taotleda nõustamistoetust.

Tavalisemad metsandusalased nõustamise teemad

1. Alustavale metsaomanikule
Aidata välja selgitada metsaomaniku poolt soovitud metsade majandamise suund ja vajadusel hinnata metsa üldist seisundit.

2. Metsanduslikud õigusaktid
Metsamajandamist puudutava seadusandluse tutvustamine ja selgitamine.
Õigusaktide sätetest situatsioonile vajaliku väljatoomine.

3. Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Dokumentide täitmisel abistamine (näiteks dokumendid raie tegemiseks; lepingud jahimeeste, majandajate, metsamaterjali ostjatega jt).

4. Metsamajandamiskava
Metsamajandamiskava või metsa inventeerimisandmete selgitamine ja/või analüüs.
Uue kava vajalikkuse väljaselgitamine.

5. Uuendamine ja metsastamine
Erinevate metsastamise viiside võrdlus.
Soovituste andmine metsa uuendamiseks (või uue metsa rajamiseks nt, kuna metsa saab uuendada vaid metsamaal, mistõttu on põllumaade metsastamine praegu katmata).

6. Hooldamine
Metsakultuuride ja loodusliku uuenduse hooldamine: hooldamisvajaduse hindamine ja hooldamiseks soovituste andmine.

7. Raiete põhimõtted ja meetodid
Raiete põhimõtete ja meetodite ning tegemise võimaluste tutvustamine erametsaomaniku puistutes (k.a tasuvuse ülevaade ja arvestamine).

8. Metsatööde tehnoloogiad
Soovitused erinevate uuendamise-, hooldamise- ja raietehnoloogiate rakendamiseks.

9. Ohutustehnika ja töökaitse
Soovitused erinevate ohutustehnika ja töökaitsevahendite rakendamiseks.

10. Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsauuendamise, hooldamise ja raiete tööde kvaliteedi hindamine.
Soovituste andmine kvaliteedi parendamiseks.

11. Metsaparandus
Situatsiooni hindamine.
Metsaparanduslike soovituste andmine.

12. Metsakahjustused
Soovituste andmine metsakahjustuste ennetamiseks.
Metsakahjustuste likvideerimise viiside (ulukikahjustused, tormikahjustused, putukakahjustused jms) tutvustamine.

13. Metsataimede kasvatamine
Soovitused metsataimede kasvatamiseks.

14. Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Kasvava metsa mahu arvutamine ja väärtuse hindamine.
Raiemahu ja -tulu arvestamine metsa inventeerimisandmete ja/või visuaalse hinnangu alusel.
Metsa uuendamise, taimekaitsevahendite kasutamise, raie või teiste metsamajanduslike tööde kulude arvestamine.
Metsaga seotud tehingute maksustamise selgitamine.
Maksu- ja/või palga arvestamine ja selgitamine.
Pikema perioodi tasuvuse arvestamine.
Soovitused metsaomaniku ettevõtlusvormi valikuks.

15. Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Turul valitseva olukorra kirjeldamine ja soovituste andmine.

16. Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Ühistegevuse võimaluste ja eeliste selgitamine.

17. Toetused sh. pindade määramine
Erametsanduse toetuste saamise võimaluste tutvustamine, k.a toetuse taotluste täitmine omaniku eest juhul, kui see on seotud antava nõuandega.

18. Natura 2000
Natura 2000 olemuse selgitamine, abistamine piirimärkide tuvastamisel ja lisatähistamisel.

19. Metsakaitse
Probleemide ja/või ohtude selgitamine ja soovituste andmine metsa kaitsmiseks.

20. Vääriselupaik
Vääriselupaiga olemuse selgitamine ja soovituste andmine lepingu sõlmimiseks.

21. Pärandkultuur
Pärandkultuuri olemuse selgitamine ja soovitused pärandkultuuri alaga metsa majandamiseks.

22. Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Võimaluste selgitamine ja soovitused metsade kõrvalkasutuseks.

 

Nõustamistegevused, mis ei kuulu erametsaomanike individuaalnõustamise hulka:

1. Metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine, pärandkultuuriga metsaala inventeerimine;
2. metsa müügiga seotud tegevus, nt kasvava metsa, metsamaterjali või kinnistu müügi organiseerimine (nt metsaomaniku esindamine müügiprotsessis);
3. metsatööde organiseerimine ja tegemine (metsaistutamine, hooldusraie jne);
4. piiride märkimine metsas: konsulent võib olla metsaomanikule abiks piiride tuvastamisel, kuid piiride tähistamine ei ole tema ülesanne (erand on siinkohal Natura 2000 ala, mille piirimärkide lisatähistamine on lubatud);
5. tööd looduses metsa või raiutud puude tagavara määramiseks (nt kluppimine);
6. seemne-, säilik-, tuleviku- või raiutavate puude märkimine;
7. konsulendi töö kvaliteedi hindamine.